ការរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ - មេរៀន (1-4)

image12

មេរៀនទី 2 - ការរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ ​(ភាគ 2) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ការរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ (ភាគ 2)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ការរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ ​(ភាគ 2) 

មេរៀនទី 3 - ការរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ ​(ភាគ 3) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ការរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ ​(ភាគ 3)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ការរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ (ភាគ 3) 

មេរៀនទី 4 - ការរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ (ភាគ 4) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ការរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ ​(ភាគ 4)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ការរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ ​(ភាគ 4) 

សញ្ញាចរាចរ - មេរៀន (5-6)

image13

មេរៀនទី 5 - សញ្ញាចរាចរ (ភាគ​ 01) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  សញ្ញាចរាចរ (ភាគ​ 01)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - សញ្ញាចរាចរ (ភាគ​ 01) 

មេរៀនទី 6 - សញ្ញាចរាចរ (ភាគ​ 02) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  សញ្ញាចរាចរ (ភាគ​ 02)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - សញ្ញាចរាចរ (ភាគ​ 02) 

ច្បាប់ចរាចរ - មេរៀន (7-20)

image14

មេរៀនទី 7 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 01) - 25​ សំណួរ ?

 • ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 01)
 •  
 • ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 01) 

មេរៀនទី 8 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 02) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 02)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 02) 

មេរៀនទី 9 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 03) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 03)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 03) 

មេរៀនទី 10 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 04) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 04)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 04) 

មេរៀនទី 11 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 05) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 05)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 05) 

image15

មេរៀនទី 12 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 06) - 25​ សំណួរ ?

 • ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 06)
 •  
 • ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 06) 

មេរៀនទី 13 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 07) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 07)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 07) 

មេរៀនទី 14 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 08) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 08)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 08) 

មេរៀនទី 15 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 09) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 09)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 09) 

មេរៀនទី 16 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 10) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 10)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 10)  

image16

មេរៀនទី 17 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 11) - 25​ សំណួរ ?

 • ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 11)
 •  
 • ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 11) 

មេរៀនទី 18 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 12) - 25​ សំណួរ ?

 • ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ ​(ភាគ​ 12)
 •  
 • ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 12) 

មេរៀនទី 19 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 13) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ (ភាគ​ 13)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 13) 

មេរៀនទី 20 - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 14) - 25​ សំណួរ ?

 •  ចម្លើយ -  ច្បាប់ចរាចរ (ភាគ​ 14)
 •  
 •  ធ្វើតេស្ត - ច្បាប់ចរាចរ​ (ភាគ​ 14)  

FINAL-TEST (ប្រឡងសាក)

image17

ប្រឡងសាក ​យកអាជ្ញាប័ណ្ណ 25 ​សំណួរ (Final - Test)

 • ប្រឡងសាក - ​យកប័ណ្ណបើកបរ (លើកទី 01)
 •  
 • ​​​ប្រឡងសាក ​- យកប័ណ្ណបើកបរ (លើកទី 02)
 •  
 • ​​​ប្រឡងសាក ​- យកប័ណ្ណបើកបរ (លើកទី 03)

Contact: VUTHY VANN / Call or Text (978) 675-0999

 • MA Drivers Manual

 • Rules of the Road

 • Special Driving Situations

 • Learner’s Permit (Application)

 • MA Final Test (Instructor)

គោលបំណងសម្រាប់ពិន្ទុខ្ពស់លើការអនុវត្តការធ្វើតេស្ត

image18

ពិន្ទុឆ្លងកាត់រដ្ឋ Massachusetts គឺ 72 ភាគរយដែលទាបជាងរដ្ឋដទៃទៀត។ ការឆ្លើយយ៉ាងហោចណាស់ 18 សំនួរត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេល 25 នាទីគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឱ្យអ្នកប្រឡង ប៉ុន្តែវាជាគំនិតល្អក្នុងការធ្វើតេស្តការប្រឡង។ ហេតុអ្វីមិនត្រូវអនុវត្តរហូតដល់អ្នកឈានដល់ពិន្ទុ 92-96 ភាគរយ។ វិធីនោះអ្នកអាចមានទំនុកចិត្តនៅពេលអ្នកធ្វើតេស្តពិតប្រាកដ។ 


ប្រធានបទដែលភាគច្រើនលើការប្រលងរួមមាន: ផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹង គ្រឿងញៀន ការព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណ និងការរឹតបន្តឹងអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកបើកបរវ័យក្មេងដោយការរំលោភបំពាន។ អ្នកក៏ត្រូវដឹងអំពីច្បាប់ទូទៅនៃផ្លូវថ្នល់សញ្ញាចរាចរសញ្ញាសម្គាល់ផ្លូវដែកនិងផ្លាកសញ្ញាផ្លូវ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកយល់ច្បាស់អំពីប្រធានបទទាំងនេះ។


The passing score in Massachusetts is 72 percent, which is lower than many other states. Answering at least 18 questions correctly within 25 minutes is enough for you to pass on the examination, but it is a good idea to aim a little higher on the practice tests. Why not practice until you reach a score of 92-96 percent. That way you can feel confident when you take the real test. 


Topics covered on the real permit exam include effects of alcohol and drugs, license suspensions, and JOL restrictions and violations. You must also know common rules of the roads, traffic signals, pavement markings, and road signs. Make sure you fully understand these topics